Klauzula niedozwolona 5154 XVII AmC 12647/12

Numer klauzuli:
5154
Data wyroku:
2013-05-22
Data wpisu:
2013-08-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem [...]a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Łodzi, właściwy dla siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-08-07

5153 XVII AmC 3925/12

[...] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurier...

2013-08-07

5155 XVII AmC 8345/12

8. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS). Za opóźnienia wynikaj...