Klauzula niedozwolona 6256 XVII AmC 8750/12

Numer klauzuli:
6256
Data wyroku:
2014-04-01
Data wpisu:
2016-01-25
Kategoria UOKiK:
Treść:

W przypadku rozwiązania umowy przez Odbiorcę przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kwoty w wysokości ulgi przyznanej Odbiorcy w związku z zawarciem przez niego Umowy na czas określony, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Wysokość ulgi przyznanej Odbiorcy w związku z zawarciem Umowy na czas określony - w rozumieniu niniejszego ustępu - stanowi iloczyn miesięcy, na który została zawarta Umowa oraz różnicy między Cennikiem dla umów zawartych na czas określony a Cennikiem, który wiązałby Odbiorcę, gdyby zawarł umowę ze Sprzedawcą na czas nieokreślony

Kolejne klauzule

2016-01-25

6257 XVII AmC 32080/13

§ - Realizacja zamówień 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień ...