Klauzula niedozwolona 6306 XVII AmC 30504/13

Numer klauzuli:
6306
Data wyroku:
2015-11-26
Data wpisu:
2016-03-03
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-03-03

6305 XVII AmC 30504/13

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na ...

2016-03-03

6307 XVII AmC 30504/13

We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kode...