Klauzula niedozwolona 6419 XVII AmC 417/14

Numer klauzuli:
6419
Data wyroku:
2016-02-11
Data wpisu:
2016-03-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-03-06

6418 XVII AmC 1554/14

Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od ch...

2016-03-06

6420 XVII AmC 39318/13

W przypadku zwrotu towaru należność za zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi przelewem na ...