Klauzula niedozwolona 4135 XVII AmC 3955/12

Numer klauzuli:
4135
Data wyroku:
2012-09-07
Data wpisu:
2012-12-21
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2012-12-20

4134 XVII AmC 5985/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2012-12-21

4136 XVII AmC 5747/12

Ponowne podłączenie może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetk...