Klauzula niedozwolona 4201 XVII AmC 3498/12

Numer klauzuli:
4201
Data wyroku:
2012-10-17
Data wpisu:
2013-01-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez Zleceniodawcę w trakcie wykonywania czynności związanych z jej realizacją bądź w przypadku rozwiązania jej przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 pkt 3, Zleceniobiorcy przysługuje należne wynagrodzenie wg zasad określonych odpowiednio w § 3 pkt 1 niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2013-01-22

4200 XVII AmC2939/12

[...] zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie przed upływem Okresu Lokowania ...

2013-01-22

4202 XVII AmC 3498/12

W przypadku, gdy Zleceniodawca bezzasadnie wypowie Zleceniobiorcy niniejszą umowę lub wycofa pełn...