Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy

Rozmowa przez telefon
  • Rafał Stępniewski
  • /

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Powyższego prawa Przedsiębiorca nie może w żaden sposób ograniczyć lub wyłączyć.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Przykład

Konsument zapłacił za towar 100 zł oraz 20 zł za przesyłkę. Przedsiębiorca otrzymał zatem od konsumenta świadczenie w wysokości 120 zł. Konsument otrzymał od przedsiębiorcy świadczenie w postaci towaru. Zatem jeżeli konsument odstępuje od umowy przedsiębiorca zwraca świadczenie jakie otrzymał, czyli kwotę 120 zł, a konsument na swój koszt musi dostarczyć towar do przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca nie może zatem stosować zapisów, które ograniczają zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Koszty, które konsument ponosi w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, to bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W praktyce oznacza to, że należy zwrócić konsumentowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta. Wszelkie inne, mniej korzystniejsze dla klienta zapisy są nieważne.

Podstawa prawna:

Art. 385³ kodeksu cywilnego:

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

pkt 12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania;

pkt 13) przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy;

pkt 14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;

pkt 15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia;

pkt 16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy;

pkt 22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta;

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!