Klauzula niedozwolona 4489 XVII AmC 5499/11

Numer klauzuli:
4489
Data wyroku:
2012-05-30
Data wpisu:
2013-04-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest zgodnie z art. 34 kpc w zw. z art. 454 kc Sąd miejsca wykonania umowy. W przypadku świadczenia na rachunek bankowy sprzedającego będzie to Sąd właściwy dla miasta Opalenica, bowiem rachunek bankowy, na który zgodnie z umową Kupujący zobowiązany jest uiścić kwotę znajduje się w BZ WBK SA o/Opalenica

Kolejne klauzule

2013-04-11

4488 XVII AmC 5499/11

W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego strony zgodnie postanawiają, że wynikająca z umow...

2013-04-11

4490 XVII AmC 3773/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi, będące następstwem (…...