Klauzula niedozwolona 4587 XVII AmC 3744/10

Numer klauzuli:
4587
Data wyroku:
2012-03-15
Data wpisu:
2013-04-30
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: a) Student zalega z płatnościami z tytułu jakichkolwiek opłat lub odsetek ustawowych za zwłokę z tytułu nieterminowego ich wnoszenia (...)

Kolejne klauzule

2013-04-30

4586 XVII AmC 3744/10

W przypadku rezygnacji z kontynuowania nauki na uczelni po terminie, o którym w ustępie 1, Student...

2013-04-30

4588 XVII AmC 3744/10

Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu ...