Klauzula niedozwolona 4595 XVII AmC 1177/12

Numer klauzuli:
4595
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-05-07
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora (pkt 6 rozdziału Postanowienia Końcowe regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-05-07

4594 XVII AmC 1175/12

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem fir...

2013-05-07

4596 XVII AmC 1178/12

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzgl...