fb

Klauzula niedozwolona 4732 XVII AmC 3121/12

Numer klauzuli:
4732
Data wyroku:
2012-06-04
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 1 jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały (…) wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg lub inne nieprzewidziane, niezależne od [...]zdarzenia

Kolejne klauzule

2013-05-24

4731 XVII AmC 4333/12

Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą ro...

2013-05-24

4733 XVII AmC 3349/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki...