Klauzula niedozwolona 4739 XVII AmC3526/12

Numer klauzuli:
4739
Data wyroku:
2013-03-06
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru, wynikłych z winy firm kurierskich

Kolejne klauzule

2013-05-24

4738 XVII AmC 2799/12

Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla sie...

2013-05-24

4740 XVII AmC 3526/12

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechaniczych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane...