Klauzula niedozwolona 4744 XVII AmC 1449/12

Numer klauzuli:
4744
Data wyroku:
2012-09-28
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu

Kolejne klauzule

2013-05-24

4743 XVII AmC 3251/12

W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abone...

2013-05-28

4745 XVII AmC 4286/12

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obec...