Klauzula niedozwolona 4743 XVII AmC 3251/12

Numer klauzuli:
4743
Data wyroku:
2013-02-25
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod dotychczasowy adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta

Kolejne klauzule

2013-05-24

4742 XVII AmC1123/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2013-05-24

4744 XVII AmC 1449/12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzyga...