Klauzula niedozwolona 5004 XVII AmC 3305/12

Numer klauzuli:
5004
Data wyroku:
2013-02-12
Data wpisu:
2013-06-26
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-06-26

5003 XVII AmC 3294/12

[...] nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika, jak również za uszkodzenia towar...

2013-06-26

5005 XVII AmC 3306/12

[...]dokłada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzecz...