Klauzula niedozwolona 5134 XVIIAmC 1586/12

Numer klauzuli:
5134
Data wyroku:
2013-04-08
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonane usługi, natomiast okres i zasady iwarunki gwarancji na wmontowane materiały określa ich karta gwarancyjna, którą Wykonawca dostarcza Zamawiającemu po odbiorze robót. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru prac budowlano-montażowych. Jeżeli odbiór prac nie nastąpił w pierwotnym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego za początek biegu gwarancji przyjmuje się dzień, w którym odbiór ten miał pierwotnie nastąpić stosownie do treści § 10 ust. 6

Kolejne klauzule

2013-08-05

5133 XVII AmC 1586/12

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy stolarki budowlanej przed kradzieżą lub zniszcz...

2013-08-05

5135 XVII AmC 1586/12

Rozpoznanie reklamacji przez Wykonawcę uzależnione jest od uprzedniej całkowitej zapłaty należn...