fb

Klauzula niedozwolona 5219 XVII AmC 2725/10

Numer klauzuli:
5219
Data wyroku:
2012-05-07
Data wpisu:
2013-08-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, o którym mowa w § 1 ust. 7, Bank podejmie czynności windykacyjne, w następstwie których pobierze opłatę za obsługę nieterminowej spłaty, w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji. Posiadacz karty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za obsługę nieterminowej spłaty nie później niż w kolejnym najbliższym Terminie spłaty Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 6, za okres opóźnienia w spłacie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty bank nie pobiera odsetek za opóźnienie w spłacie

Kolejne klauzule

2013-08-20

5218 XVII AmC 3501/12

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to ...