Klauzula niedozwolona 5694 XVII AmC 607/13

Numer klauzuli:
5694
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na zlecenie dla Kancelarii Adwokackiej lub Radcowskiej wskazanej przez zleceniobiorcę, do dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia takiej konieczności w drodze postępowania sądowego. W celu realizacji powyższego Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia oddzielnego pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego oraz do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. Dz. U. Nr 163 poz. 1348 - opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Adwokatów zagranicznych obowiązują stawki zgodne z prawem danego Kraju). Dotyczy to równiez opłat i czynności adwokackich przed procesowych. Opłaty powyższe obejować będą także koszty sądowe związane z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy w tym także wpisu sądowego i kosztów opinii biegłych sądowych. (Koszty sądowe w spr. cywilnych. Ustawa z dn. 28.07.2005 r. Dz. 167 poz. 1398 z późniejszymi zmianami). Koszty prowadzenia sprawy poza granicami kraju w zakresie jak wyżej, ustalane są w oparciu o przepisy i stawki obowiązujące w danym Państwie

Kolejne klauzule

2014-05-26

5693 XVII AmC 607/13

Wynagrodzenie prowizyjne będzie wyższe o 3% w przypadku gdy sprawa z powodów niezależnych od Zle...

2014-05-26

5695 XVII AmC 607/13

Wynagrodzenie z tytułu czynności adwokackich, jak również koszty procesowe Zleceniodawca zobowi...