Klauzula niedozwolona 5708 XVII AmC 5406/11

Numer klauzuli:
5708
Data wyroku:
2013-01-16
Data wpisu:
2014-06-03
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z (…) niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązania wymienionego w (…) Uprawniona zobowiązuje się zapłacić Funduszowi kwotę …zł tytułem kary pieniężnej. Kara pieniężna należy się Funduszowi bez względu na wysokość poniesionej przezeń szkody i nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 kodeksu cywilnego. Tym samym obowiązek zapłacenia kary pieniężnej nie jest uzależniony od wykazania istnienia jakiejkolwiek szkody po stronie Funduszu. Żądanie zapłacenia kary pieniężnej wskazanej w niniejszym ustępie jest ponadto całkowicie niezależne od wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych, które mogą być podnoszone przez Fundusz w związku z naruszeniem przez Uprawnioną któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy. (...)

Kolejne klauzule

2014-06-03

5707 XVII AmC 5406/11

Przyjęcie na mieszkanie osoby trzeciej może dotyczyć jedynie małżonka lub małoletniego dziecka...

2014-06-03

5709 XVII AmC 9804/12

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (…) nie używać kart SIM/USIM do...