Klauzula niedozwolona 6038 XVII AmC 428/13

Numer klauzuli:
6038
Data wyroku:
2013-05-23
Data wpisu:
2015-04-10
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Pożyczkobiorca zobowiązuje się:- pokryć wszelkie uzasadnione koszty związane z dochodzeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki oraz realizacji zabezpieczenia. Na koszty które ponosi Pożyczkobiorca, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki, składają się: - koszty telefonicznych upomnień, listowych wezwań i zawiadomień wysyłanych Pożyczkobiorcy, wyjazdów interwencyjnych w wysokości określonej w TOiP stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy... Wysokość opłat związanych z dochodzeniem spłaty zobowiązań oraz katalog czynności monitorujących może ulec zmianie w przypadku uzasadnionej zmiany kosztów ponoszonych przez Bank, wprowadzenia nowej czynności monitorującej lub zmiany przepisów prawa

Kolejne klauzule

2015-04-10

6037 XVII AmC 1674/13

Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wył...

2015-04-10

6039 XVII AmC 8000/13

W przypadku uszkodzonych przesyłek, sklep nie ma obowiązku wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. U...