Klauzula niedozwolona 6070 XVII AmC 2600/11

Numer klauzuli:
6070
Data wyroku:
2012-08-24
Data wpisu:
2015-06-12
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

[...] może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: […] 2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytoborca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu, 4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto, 7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie

Kolejne klauzule

2015-06-12

6069 XVII AmC 2600/11

[…] dostarczania na żądanie [...], lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny...