fb

Klauzula niedozwolona 6130 XVII AmC 31241/13

Numer klauzuli:
6130
Data wyroku:
2015-07-02
Data wpisu:
2015-09-04
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2015-09-04

6129 XVII AmC 2990/14

[...] nie odpowiada za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwoł...

2015-09-04

6131 XVII AmC 31239/13

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden spo...