Klauzula niedozwolona 6132 XVII AmC 31239/13

Numer klauzuli:
6132
Data wyroku:
2015-06-30
Data wpisu:
2015-09-04
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2015-09-04

6131 XVII AmC 31239/13

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden spo...