Klauzula niedozwolona 6396 XVII AmC 35857/13

Numer klauzuli:
6396
Data wyroku:
2016-01-14
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacjach gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-04-25

6395 XVII AmC 35857/13

Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podc...

2016-04-25

6397 XVII AmC 35857/13

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...