Klauzula niedozwolona 6558 XVII AmC 13460/12

Numer klauzuli:
6558
Data wyroku:
2014-08-07
Data wpisu:
2016-08-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku zawarcia przez Zamawiającego (…) umowy sprzedaży/zamiany/najmu wskazanej nieruchomości z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci Pośrednikowi, oprócz wynagodzenia, karę umowną w wysokości 2% (słownie dwa i pół procent) od ceny ofertowej (...), a w przypadku braku zapłaty w terminie zobowiązuje się pokryć koszty windykacji

Kolejne klauzule

2016-08-29

6557 XVII AmC 493/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...

2016-08-29

6559 XVII AmC 13029/12

Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w Umowie za pełną cenę tam określoną, która...