Klauzula niedozwolona 6615 XVII AmC 761/16

Numer klauzuli:
6615
Data wyroku:
2016-07-07
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-09-23

6614 XVII AmC 733/16

Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalną fakturę lub paragon...

2016-09-23

6616 XVII AmC 13914/12

W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówione...