Klauzula niedozwolona 6771 XVII AmC 871/16

Numer klauzuli:
6771
Data wyroku:
2016-09-21
Data wpisu:
2017-01-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sprzedawcą czyli sklepem księgarniazdrowia.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli polubowne zakończenie sporu okaże się niemożliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Kolejne klauzule

2017-01-18

6770 XVII AmC 1402/16

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumen...

2017-01-18

6772 XVII AmC 670/16

Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ...