Klauzula niedozwolona 6770 XVII AmC 1402/16

Numer klauzuli:
6770
Data wyroku:
2016-09-21
Data wpisu:
2017-01-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Kolejne klauzule

2017-01-18

6769 XVII AmC 1080/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest ...

2017-01-18

6771 XVII AmC 871/16

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sprzedawcą czyli ...