Klauzula niedozwolona 4091 XVII AmC 5579/11

Numer klauzuli:
4091
Data wyroku:
2012-08-14
Data wpisu:
2012-12-07
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do miejsca zamieszkania obciążają w takim przypadku naruszającego porządek Imprezy Uczestnika

Kolejne klauzule

2012-12-07

4090 XVII AmC 2905/11

Opłata za wezwanie do zapłaty i wypowiedzenie umowy (pożyczkobiorca) - 20 zł...

2012-12-07

4092 XVII AmC 298/11

Strony postanawiają, że w przypadku nie zawarcia z przyczyn, za które odpowiada jedna ze stron: ...