Klauzula niedozwolona 4246 XVII AmC 1664/11

Numer klauzuli:
4246
Data wyroku:
2012-03-29
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-02-13

4245 XVII AmC 3901/10

W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie [...] w tym m.in. z powodu (...

2013-02-13

4247 XVII AmC 3738/10

[…] W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach, uznaje się, iż...