Klauzula niedozwolona 4247 XVII AmC 3738/10

Numer klauzuli:
4247
Data wyroku:
2012-04-23
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

[…] W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach, uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne z tym związane [...]

Kolejne klauzule

2013-02-13

4246 XVII AmC 1664/11

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w prz...

2013-02-13

4248 XVII AmC 3688/12

Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny...