Klauzula niedozwolona 4323 XVII AmC 2294/12

Numer klauzuli:
4323
Data wyroku:
2012-12-21
Data wpisu:
2013-02-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszystkie sprawy sporne, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-02-27

4322 XVII AmC 537/12

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator...

2013-02-27

4324 XVII AmC 5571/12

[...]. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie...