Klauzula niedozwolona 4339 XVII AmC 2841/12

Numer klauzuli:
4339
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby firmy [...]

Kolejne klauzule

2013-03-15

4338 XVII AmC 2843/12

Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług dodatkowych może sk...

2013-03-15

4340 XVII AmC 2842/12

Firma [...] nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom (…)...