Klauzula niedozwolona 4340 XVII AmC 2842/12

Numer klauzuli:
4340
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Firma [...] nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom (…) bądź osobom trzecim, także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej firmy [...]

Kolejne klauzule

2013-03-15

4339 XVII AmC 2841/12

Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne właś...

2013-03-15

4341 XVII AmC 261/12

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umown...