Klauzula niedozwolona 4440 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4440
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z płatnościami powyżej 14 dni liczonych od momentu gdy operator wyznaczył termin płatności, operator może zawiesić świadczenie usługi na czas 30 dni. Po upływie 30 dni na które operator zawiesił świadczenie usługi operator może rozwiązać umowę o świadczenie usługi z abonentem i jeśli umowa została zawarta na czas określony (promocyjne ceny zestawu startowego, promocyjna cena abonamentu za określoną usługę) obciążyć abonenta karą umowną w wysokości 1800 zł, (słownie jeden tysiąc osiemset zł (§ 10 pkt 7 regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4439 XVIIAmC 1251/12

Zwrot abonentowi należności z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej...

2013-04-05

4441 XVII AmC 1251/12

W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 m...