Klauzula niedozwolona 4533 XVII AmC 3391/12

Numer klauzuli:
4533
Data wyroku:
2013-02-12
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Strony ustalają, że naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1 następuje przez zapłatę kary umownej. Wysokość tej kary strony ustalają na kwotę maksymalnie 200,00 zł

Kolejne klauzule

2013-04-23

4532 VI ACa 1018/12

Informacja o zmianie tabeli opłat i prowizji podawana jest do wiadomości członków przez umieszcz...

2013-04-24

4534 XVII AmC 3392/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub...