Klauzula niedozwolona 4542 XVII AmC 3748/12

Numer klauzuli:
4542
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a [...], dotyczących świadczenia usług przez [...], którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-04-24

4541 XVII AmC 2540/12

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana z...

2013-04-24

4543 XVII AmC 3036/12

Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszcze...