Klauzula niedozwolona 4701 XVII AmC 1161/10

Numer klauzuli:
4701
Data wyroku:
2011-04-19
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby [...] (pkt IX 5. Warunków uczestnictwa [...] )

Kolejne klauzule

2013-05-22

4700 XVII AmC 1161/10

Strony ograniczają odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora za nie wykonanie lub nie należy...

2013-05-22

4702 XVII AmC 1327/09

Pożyczkobiorca może spłacić całość Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie...