Klauzula niedozwolona 4899 XVII AmC 2696/12

Numer klauzuli:
4899
Data wyroku:
2013-03-11
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio wskazany adres za skuteczne

Kolejne klauzule

2013-06-14

4898 XVII AmC2695/12

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy ...

2013-06-14

4900 XVII AmC 2818/12

Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przysz...