Klauzula niedozwolona 4898 XVII AmC2695/12

Numer klauzuli:
4898
Data wyroku:
2013-03-11
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w §4, również w przypadku gdy w okresie jednego roku od daty wygaśnięcia niniejszej umowy kupi nieruchomość od osoby skojarzonej staraniem Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-06-14

4897 XVII AmC 2694/12

W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi transakcję z pominięciem Zleceniobiorcy z klientem skoja...

2013-06-14

4899 XVII AmC 2696/12

Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia n...