Klauzula niedozwolona 5051 XVII AmC 5774/11

Numer klauzuli:
5051
Data wyroku:
2012-07-17
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązuje się zwrócić Urządzenie Abonenckie Dostawcy Usług w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnej eksploatacji, dostarczając go na własny koszt do Biura Obsługi Abonenta. W przypadku uchybienia temu terminowi bądź dostarczenia Urządzenia Abonenckiego uszkodzonego Abonent zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w formie kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. Jeżeli wysokość szkody Dostawcy Usługi przewyższa wysokość kary umownej, Dostawcy Usługi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej

Kolejne klauzule

2013-07-18

5050 XVII AmC 5771/11

Abonent zobowiązuje się do zwrotu kosztów pocztowych, ponoszonych przez Dostawcę Usługi z tytu...

2013-07-18

5052 XVII AmC 5082/12

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dl...