Klauzula niedozwolona 5188 XVII AmC 5311/12

Numer klauzuli:
5188
Data wyroku:
2013-05-08
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiazujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy w tym zachowania zagrażającego bezpieczeństwu lub interesom innych Uczestników, Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym do wydalenia z hotelu lub środka lokomocji włącznie. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, autokaru itp. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiada ich prawny opiekun. W przypadku wyjazdów grupowych osoba zawierająca umowę-zgłoszenie zobowiązuje się dostarczyć listę uczestników, która powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr paszportu

Kolejne klauzule

2013-08-12

5187 XVII AmC 5310/12

Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zaw...