fb

Klauzula niedozwolona 5227 XVII AmC 5029/11

Numer klauzuli:
5227
Data wyroku:
2012-07-31
Data wpisu:
2013-08-28
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

[...] jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń spowodowanych: (…) 4.3 prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej)

Kolejne klauzule

2013-08-28

5226 XVII AmC 3721/12

[...] zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakońc...

2013-08-28

5228 XVII AmC 5029/11

Umowa może być rozwiązana przez [...]z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypa...