Klauzula niedozwolona 5324 XVII AmC 8696/12

Numer klauzuli:
5324
Data wyroku:
2013-06-04
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć między stronami, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora

Kolejne klauzule

2013-10-15

5323 XVII AmC 8761/12

W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę Klientowi nie przysługuje rosz...

2013-10-15

5325 XVII AmC 270/11

Strona kupująca oświadcza, że (…) nie będzie zaskarżała, składała zażaleń i odwoływała...