fb

Klauzula niedozwolona 5325 XVII AmC 270/11

Numer klauzuli:
5325
Data wyroku:
2012-06-18
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strona kupująca oświadcza, że (…) nie będzie zaskarżała, składała zażaleń i odwoływała się od decyzji wydanych w toku w/w procesu inwestycyjnego, a także nie będzie podejmować żadnych czynności, które utrudniałyby prowadzenie w/w procesu inwestycyjnego, a także zobowiązuje się w dniu zawarcia odpowiedniej Umowy Przyrzeczonej udzielić pełnomocnictwa każdoczesnemu Zarządcy przyszłej Wspólnoty Mieszkańców do reprezentowania jej we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym na wyżej wymienionych działkach realizowanym przez stronę sprzedającą lub osobę przez nią wskazaną (w szczególności w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę), przy czym pełnomocnik uprawniony będzie do udzielania dalszych pełnomocnictw

Kolejne klauzule

2013-10-15

5324 XVII AmC 8696/12

Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć między stronami, rozstrzygane będą w pierwszej kole...

2013-10-15

5326 XVII AmC 3752/11

W przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Sprzedający zwróci Kupującemu wpłacon...