Klauzula niedozwolona 5368 XVII AmC 1318/13

Numer klauzuli:
5368
Data wyroku:
2013-07-09
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-10-22

5367 XVII AmC 7599/12

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (…) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wo...

2013-10-22

5369 XVII AmC 1318/13

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...