Klauzula niedozwolona 5597 XVII AmC 5305/12

Numer klauzuli:
5597
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może składać w terminie tygodnia od powzięcia informacji o tym fakcie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia realizacji dyspozycji przez [...]

Kolejne klauzule

2014-03-25

5596 XVII AmC 10512/12

W przypadku nie sporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie prze...

2014-03-25

5598 XVII AmC 5305/12

Posiadacz MulitilKE nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidło...