Klauzula niedozwolona 5596 XVII AmC 10512/12

Numer klauzuli:
5596
Data wyroku:
2013-09-26
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku nie sporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem

Kolejne klauzule

2014-03-25

5595 XVII AmC 3276/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca ...

2014-03-25

5597 XVII AmC 5305/12

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może s...