Klauzula niedozwolona 5643 XVII AmC 3878/10

Numer klauzuli:
5643
Data wyroku:
2011-12-20
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby [...] Sp. z o.o.

Kolejne klauzule

2014-05-16

5642 XVII AmC 3878/10

Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. S...

2014-05-16

5644 VI ACa 650/13

Wszystkie roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz spory wynikające z, lub pozo...