Klauzula niedozwolona 5660 XVII AmC 5734/11

Numer klauzuli:
5660
Data wyroku:
2013-04-02
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

Złożenie oświadczenia o odmowie zatwierdzenia specyfikacji kosztów oraz kosztorysu powykonawczego nie zwalnia Inwestora z obowiązku terminowego uiszczenia ceny wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 11, Inwestor dochodzić może nie wcześniej, niż po uiszczeniu przez niego wszelkich należności wynikających z wykonywania przedmiotu niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2014-05-20

5659 XVII AmC 5734/11

Przedsiębiorstwo Sieciowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 4, ninie...

2014-05-20

5661 XVII AmC 5734/11

Inwestor udziela dwuletniej gwarancji na przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej...